Paginabegin
Verkoops- en leveringsvoorwaarden DigiNet nv

1. Toepasselijkheid

Elke verkoop van goederen door DigiNet N.V. gebeurt onder het toepassingsgebied van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Door het overmaken van een order worden de verkoops-en leveringsvoorwaarden van DigiNet aanvaard.

2. Aanbiedingen

Al onze offertes, aangeboden prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. De BTW valt ten laste van de klant. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd voor de aflevering, zullen wij het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de geplaatste orders door de klant.
Daar onze artikelen veelal van buitenlandse herkomst zijn, kan o.m. elke wijziging van de wisselkoers een automatische herziening van onze prijzen meebrengen.

3. Prijzen

De prijzen gelden voor levering franco aan een adres binnen België, met dien verstande dat enkel orders van minimum 500 EUR. worden uitgevoerd en dat voor zendingen van minder dan 500 EUR, 15 EUR administratie-,handling-en vervoerskosten in rekening gebracht worden. Vanaf 500 EUR, exclusief BTW zijn de zendingen franco. Terugnamekosten van geleverde goederen zijn ten laste van de klant, tenzij de terugname het gevolg is van een vergissing van onze diensten.

4. Levering

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst worden de goederen afgeleverd gelijkvloers op een goed toegankelijke plaats onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren.
Elke verzending geschiedt ex magazijn van verzending op risico van de klant. De keuze van de wijze van vervoer ligt bij ons, zonder dat wij terzake aansprakelijk  zullen zijn tegenover de klant. Verzekering van het transport gebeurt door ons enkel indien de klant zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en dan voor diens rekening.
Leveringstermijnen en/of termijnen van uitvoering der werken zijn slechts ten informele titel. Overschrijding van leveringstermijnen en/of termijnen van uitvoering van de werken geven de klant geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, op korting of op schadevergoeding, noch op gehele noch gedeeltelijke verbreking van contract of order.
Wanneer een deel van een order gereed is, kunnen wij naar eigen keuze dit deel leveren of wachten tot al het bestelde gereed is. Bij de levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen in gedeelten krachtens overeenkomst, zal iedere aflevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop de klant na aanvaarding van de betreffende goederen niet meer kan terugkomen.
Bij speciale aanmaak is een afwijking  bij levering toegelaten van plus of min 10% naargelang het resultaat van de fabricatie. Binnen deze marge is de klant verplicht het meerdere af te nemen of met het mindere genoegen te nemen, zulks uiteraard tegen respectievelijk evenredig hogere of evenredig lagere prijs.

5. Acceptatie - annulatie

Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk gebleken. De klant geraakt daardoor onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der bestelde goederen.
Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor de rekening van de klant, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming van de klant.
Volgehouden afnameweigering door de klant na ingebrekestelling wordt gelijkgesteld met annulatie van de overeenkomst.
Voor het overige dient elke annulatie van de bestelling schriftelijk te geschieden. Als vergoeding voor de vaste en variabele kosten en voor de mogelijke winstderving, die met de annulatie gepaard gaan, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verkoopprijs (exclusief btw)

6. Zichtzendingen

Onder zichtzending wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten, met als doel het product waarvoor bij de klant belangstelling  bestaat te visualiseren en te testen.
De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van het gebruik van de producten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan.
De zichtzending zal aan de klant worden gefactureerd, indien deze binnen de 30 dagen na levering van de zichtzending, niet schriftelijk te kennen heeft gegeven de zichtzending niet te willen behouden en aldus de zichtzending in originele verpakking in goede staat, franco aan ons is geretourneerd.

7. Retourzendingen

Toegestane retouren dient de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 8 dagen, in originele verpakking en voorzien van retourbon franco aan ons te retourneren, waarna creditering volgt.

8. Betalingen

DigiNet is ten allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
De vervaldag van al onze facturen is 30 dagen factuurdatum.
Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, op de hoofdsom of het saldo, een intrest verschuldigd van 10% per jaar. Hoofdsom of saldo zullen ingeval van niet-betaling binnen de dertig dagen na de vervaldag, van rechtswege en eveneens zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling   vermeerderd worden met 10% met een minimum van 25 EUR, een en ander onverminderd het recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
Onverminderd hetgeen bepaald is onder nr. 10 dient een betwiste factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot volledige betaling, inclusief eventuele rente en kosten, onze onaantastbare eigendom. Acceptatie van een wissel of een ander handelspapier geldt in dit verband nog niet als betaling en kan nooit aanzien worden als een afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden. De goederen zijn echter in de periode tussen levering en eigendomsovergang voor rekening en risico van de klant.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag  tot uitstel van betaling, een besluit tot liquidatie ingeval van overlijden van de klant, alsook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door ons geleverde, indien en voor zover er nog facturen voor openstaan, als onze eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade. In alle hiervoor vermelde gevallen worden onze vorderingen op de klant ineens en dadelijk opeisbaar voor zover zij dat nog niet mochten zijn.
In de in vorige paragraaf vernoemde gevallen hebben wij bovendien het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de klant gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere ons toekomende rechten.
Voor zover de prijs niet volledig voldaan is, is het de klant overigens verboden de goederen zonder uitdrukkelijke en geschreven toelating van DigiNet te verkopen, te verhuren, in pand te geven of om er op gelijk welke wijze over te beschikken.

10. Klachten

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en op hun conformiteit te controleren. Eventuele klachten wegens niet conforme levering dienen schriftelijk te gebeuren in handen van N.V. DigiNet uiterlijk binnen de 8 dagen na levering. Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan N.V. DigiNet binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De eventuele schadevergoeding kan de prijs niet overstijgen.
Een klant kan zich nooit beroepen op een of andere betwisting omtrent de geleverde goederen om het niet uitvoeren van betalingen te rechtvaardigen, noch kan een klant met betrekking tot een bepaalde levering invloed uitoefenen op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.

11. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel en/of materiële schade aan installaties en eigendommen van de klant wordt uitsluitend geaccepteerd indien de schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van de door ons verrichte werkzaamheden en die schade het gevolg is van grove schuld of opzet van personen van wie DigiNet zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient.
Aansprakelijkheid voor de in dit lid bedoelde schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 125.000 EUR in totaal per gebeurtenis, dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.
Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, evenmin wanneer deze zou voortspruiten uit een verborgen gebrek waarvoor DigiNet in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet heeft aanvaard, zal DigiNet niet aansprakelijk zijn, onverlet de wettelijke bepalingen van dwingend recht.

12. Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van DigiNet zal als overmacht in hoofde van DigiNet beschouwd worden indien het voortspruit uit o.a. verzuim en/of tekortkoming door onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, werkstaking of uitsluiting.

13. Garantie

Mocht er zich een gebrek voordoen in de door ons geleverde goederen, dan zullen deze naar keuze van DigiNet, hersteld of vervangen worden of tegen terugbetaling van de prijs teruggenomen worden, naargelang de voor dit artikel bij DigiNet geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten. Behoudens andere overeenkomst is de garantie beperkt tot een 
termijn van 3 maanden. Als voorwaarde voor de garantieverplichting zal de klant de betrokken goederen franco verzenden aan het DigiNet adres.

14. Industriële en intellectuele eigendom

Indien een door DigiNet geleverd goed inbreuk zou maken op een octrooi of modelrecht of op andere rechten van industriële -of intellectuele eigendom van derden, zal DigiNet naar haar keuze en na overleg met de klant het betreffende goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht terzake werven, dan wel het goed terugnemen tegen terugbetaling van de betaalde prijs onder aftrek van een bedrag wegens slijtage en/of ouderdom. De klant dient alleszins DigiNet tijdig en volledig in te lichten over de aanspraken van derden, op straffe van verlies van het recht op de hierboven vermelde prestaties.

15. Toepasselijk recht

Op alle door ons afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

16. Geschillen

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbanken van Tongeren. De N.V. DigiNet behoudt zich evenwel het recht om een eventueel geschil in te leiden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.
Verkoops- en leveringsvoorwaarden DigiNet nv

1. Toepasselijkheid

Elke verkoop van goederen door DigiNet N.V. gebeurt onder het toepassingsgebied van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Door het overmaken van een order worden de verkoops-en leveringsvoorwaarden van DigiNet aanvaard.

2. Aanbiedingen

Al onze offertes, aangeboden prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW. De BTW valt ten laste van de klant. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd voor de aflevering, zullen wij het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de geplaatste orders door de klant.
Daar onze artikelen veelal van buitenlandse herkomst zijn, kan o.m. elke wijziging van de wisselkoers een automatische herziening van onze prijzen meebrengen.

3. Prijzen

De prijzen gelden voor levering franco aan een adres binnen België, met dien verstande dat enkel orders van minimum 500 EUR. worden uitgevoerd en dat voor zendingen van minder dan 500 EUR, 15 EUR administratie-,handling-en vervoerskosten in rekening gebracht worden. Vanaf 500 EUR, exclusief BTW zijn de zendingen franco. Terugnamekosten van geleverde goederen zijn ten laste van de klant, tenzij de terugname het gevolg is van een vergissing van onze diensten.

4. Levering

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst worden de goederen afgeleverd gelijkvloers op een goed toegankelijke plaats onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren.
Elke verzending geschiedt ex magazijn van verzending op risico van de klant. De keuze van de wijze van vervoer ligt bij ons, zonder dat wij terzake aansprakelijk  zullen zijn tegenover de klant. Verzekering van het transport gebeurt door ons enkel indien de klant zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en dan voor diens rekening.
Leveringstermijnen en/of termijnen van uitvoering der werken zijn slechts ten informele titel. Overschrijding van leveringstermijnen en/of termijnen van uitvoering van de werken geven de klant geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, op korting of op schadevergoeding, noch op gehele noch gedeeltelijke verbreking van contract of order.
Wanneer een deel van een order gereed is, kunnen wij naar eigen keuze dit deel leveren of wachten tot al het bestelde gereed is. Bij de levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen in gedeelten krachtens overeenkomst, zal iedere aflevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop de klant na aanvaarding van de betreffende goederen niet meer kan terugkomen.
Bij speciale aanmaak is een afwijking  bij levering toegelaten van plus of min 10% naargelang het resultaat van de fabricatie. Binnen deze marge is de klant verplicht het meerdere af te nemen of met het mindere genoegen te nemen, zulks uiteraard tegen respectievelijk evenredig hogere of evenredig lagere prijs.

5. Acceptatie - annulatie

Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk gebleken. De klant geraakt daardoor onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der bestelde goederen.
Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor de rekening van de klant, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming van de klant.
Volgehouden afnameweigering door de klant na ingebrekestelling wordt gelijkgesteld met annulatie van de overeenkomst.
Voor het overige dient elke annulatie van de bestelling schriftelijk te geschieden. Als vergoeding voor de vaste en variabele kosten en voor de mogelijke winstderving, die met de annulatie gepaard gaan, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verkoopprijs (exclusief btw)

6. Zichtzendingen

Onder zichtzending wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten, met als doel het product waarvoor bij de klant belangstelling  bestaat te visualiseren en te testen.
De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van het gebruik van de producten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan.
De zichtzending zal aan de klant worden gefactureerd, indien deze binnen de 30 dagen na levering van de zichtzending, niet schriftelijk te kennen heeft gegeven de zichtzending niet te willen behouden en aldus de zichtzending in originele verpakking in goede staat, franco aan ons is geretourneerd.

7. Retourzendingen

Toegestane retouren dient de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 8 dagen, in originele verpakking en voorzien van retourbon franco aan ons te retourneren, waarna creditering volgt.

8. Betalingen

DigiNet is ten allen tijde gerechtigd van de klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
De vervaldag van al onze facturen is 30 dagen factuurdatum.
Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, op de hoofdsom of het saldo, een intrest verschuldigd van 10% per jaar. Hoofdsom of saldo zullen ingeval van niet-betaling binnen de dertig dagen na de vervaldag, van rechtswege en eveneens zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling   vermeerderd worden met 10% met een minimum van 25 EUR, een en ander onverminderd het recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
Onverminderd hetgeen bepaald is onder nr. 10 dient een betwiste factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

9. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot volledige betaling, inclusief eventuele rente en kosten, onze onaantastbare eigendom. Acceptatie van een wissel of een ander handelspapier geldt in dit verband nog niet als betaling en kan nooit aanzien worden als een afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden. De goederen zijn echter in de periode tussen levering en eigendomsovergang voor rekening en risico van de klant.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag  tot uitstel van betaling, een besluit tot liquidatie ingeval van overlijden van de klant, alsook in geval van ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap, zullen wij het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door ons geleverde, indien en voor zover er nog facturen voor openstaan, als onze eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies of schade. In alle hiervoor vermelde gevallen worden onze vorderingen op de klant ineens en dadelijk opeisbaar voor zover zij dat nog niet mochten zijn.
In de in vorige paragraaf vernoemde gevallen hebben wij bovendien het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de klant gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd eventuele andere ons toekomende rechten.
Voor zover de prijs niet volledig voldaan is, is het de klant overigens verboden de goederen zonder uitdrukkelijke en geschreven toelating van DigiNet te verkopen, te verhuren, in pand te geven of om er op gelijk welke wijze over te beschikken.

10. Klachten

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en op hun conformiteit te controleren. Eventuele klachten wegens niet conforme levering dienen schriftelijk te gebeuren in handen van N.V. DigiNet uiterlijk binnen de 8 dagen na levering. Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan N.V. DigiNet binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De eventuele schadevergoeding kan de prijs niet overstijgen.
Een klant kan zich nooit beroepen op een of andere betwisting omtrent de geleverde goederen om het niet uitvoeren van betalingen te rechtvaardigen, noch kan een klant met betrekking tot een bepaalde levering invloed uitoefenen op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.

11. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel en/of materiële schade aan installaties en eigendommen van de klant wordt uitsluitend geaccepteerd indien de schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van de door ons verrichte werkzaamheden en die schade het gevolg is van grove schuld of opzet van personen van wie DigiNet zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient.
Aansprakelijkheid voor de in dit lid bedoelde schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 125.000 EUR in totaal per gebeurtenis, dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.
Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, evenmin wanneer deze zou voortspruiten uit een verborgen gebrek waarvoor DigiNet in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet heeft aanvaard, zal DigiNet niet aansprakelijk zijn, onverlet de wettelijke bepalingen van dwingend recht.

12. Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van DigiNet zal als overmacht in hoofde van DigiNet beschouwd worden indien het voortspruit uit o.a. verzuim en/of tekortkoming door onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, werkstaking of uitsluiting.

13. Garantie

Mocht er zich een gebrek voordoen in de door ons geleverde goederen, dan zullen deze naar keuze van DigiNet, hersteld of vervangen worden of tegen terugbetaling van de prijs teruggenomen worden, naargelang de voor dit artikel bij DigiNet geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten. Behoudens andere overeenkomst is de garantie beperkt tot een 
termijn van 3 maanden. Als voorwaarde voor de garantieverplichting zal de klant de betrokken goederen franco verzenden aan het DigiNet adres.

14. Industriële en intellectuele eigendom

Indien een door DigiNet geleverd goed inbreuk zou maken op een octrooi of modelrecht of op andere rechten van industriële -of intellectuele eigendom van derden, zal DigiNet naar haar keuze en na overleg met de klant het betreffende goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht terzake werven, dan wel het goed terugnemen tegen terugbetaling van de betaalde prijs onder aftrek van een bedrag wegens slijtage en/of ouderdom. De klant dient alleszins DigiNet tijdig en volledig in te lichten over de aanspraken van derden, op straffe van verlies van het recht op de hierboven vermelde prestaties.

15. Toepasselijk recht

Op alle door ons afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

16. Geschillen

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbanken van Tongeren. De N.V. DigiNet behoudt zich evenwel het recht om een eventueel geschil in te leiden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.
Nieuwsbrief

DigiNet NV/SA 
Aarschotsestraat 87A
1800 Vilvoorde - Belgium
T +32 2 257 01 81 - VAT BE 0458 002 128
DigiNet BV 
De Boomgaard 11-12
1243HV 's-Graveland - The Netherlands
T +31 35 887 80 71 - VAT NL 8520 38 021 B01

© Copyright 2024 DigiNet Webshop. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.

DigiNet NV/SA - Aarschotsestraat 87A - 1800 Vilvoorde - Belgium
T +32 2 257 01 81 - VAT BE 0458 002 128
DigiNet BV - De Boomgaard 11-12 - 1243HV 's-Graveland - The Netherlands
T +31 35 887 80 71 - VAT NL 8520 38 021 B01

Nieuwsbrief
Bancontact Ideal Mastercard Visa
© Copyright {0} {1}. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door {2}.